Obowiązki informacyjne

obowiazki informacyjne

W szerokim znaczeniu tego słowa obowiązki informacyjne oznaczają całokształt zagadnienia związanego z raportowaniem oraz dokonywaniem notyfikacji i zawiadomień spoczywających tak na spółkach publicznych w związku z dopuszczeniem i notowaniem ich papierów wartościowych na jednym z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na osobach fizycznych wchodzących w skład organów tych spółek oraz znaczących akcjonariuszach tychże spółek. W praktyce obowiązki te oznaczają w szczególności:

  • ze strony spółek – konieczność przekazywania do wiadomości publicznej za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji raportów zawierających informacje poufne, bieżące i okresowe;
  • ze strony osób fizycznych wchodzących w skład organów tych spółek – konieczność dokonywania notyfikacji o transakcjach na papierach wartościowych danej spółki publicznej oraz obowiązek przestrzegania m.in. okresów zamkniętych;
  • ze strony znaczących akcjonariuszy – konieczność wysyłania zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w danej spółce ponad wskazane w przepisach progi.

Obszar ten regulowany jest przez ustawy i liczne rozporządzenia wykonawcze a wypełnianie obowiązków informacyjnych nadzorowane jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podstawowymi aktami prawnymi normującymi ten obszar są:

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259, z późn. zm.);

Należy mieć również na uwadze, że co do zasady zdecydowana większość obowiązków informacyjnych wykonywana musi być niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od odpowiednio zajścia zdarzenia lub okoliczności skutkujących powstaniem danego obowiązku informacyjnego lub powzięciu o nich wiadomości. Tak krótki termin na wykonanie ciążących obowiązków stanowi duże wyzwanie organizacyjne w zakresie obiegu informacji, kwalifikacji danej informacji jako tej, która w świetle obowiązującej wykładni prawa podlega raportowaniu oraz sporządzenia treści danego raportu. Jest to trudne szczególnie dla podmiotów, które stykają się z merytoryką tego zagadnienia po raz pierwszy. Panaceum na to jest nawiązanie stałej współpracy z podmiotem specjalizującym się w tej dziedzinie.

obowiazki informacyjne

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880