Starter debiutanta

POCZĄTKI WCALE NIE MUSZĄ BYĆ TRUDNE

W szerokim znaczeniu tego słowa obowiązki informacyjne oznaczają całokształt zagadnienia związanego z raportowaniem oraz dokonywaniem notyfikacji i zawiadomień spoczywających tak na spółkach publicznych w związku z dopuszczeniem i notowaniem ich papierów wartościowych na jednym z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych, jak i na osobach fizycznych wchodzących w skład organów tych spółek oraz na znaczących akcjonariuszach tychże spółek.

Należy mieć również na uwadze, że co do zasady zdecydowana większość obowiązków informacyjnych wykonywana musi być niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od odpowiednio zajścia zdarzenia lub okoliczności skutkujących powstaniem danego obowiązku informacyjnego lub powzięciu o nich wiadomości. Tak krótki termin na wykonanie ciążących obowiązków stanowi duże wyzwanie organizacyjne w zakresie obiegu informacji, kwalifikacji danej informacji jako tej, która w świetle obowiązującej wykładni prawa podlega raportowaniu oraz sporządzenia treści danego raportu. Jest to trudne szczególnie dla podmiotów, które stykają się z merytoryką tego zagadnienia po raz pierwszy.

Panaceum na to jest nawiązanie z Nami stałej współpracy.

Musimy podkreślić, że od dnia dopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym jest on obowiązany do wykonywania obowiązków informacyjnych w całej rozciągłości i bez żadnej taryfy ulgowej. Oznacza to, że emitent taki musi być z wyprzedzeniem właściwie przygotowany do wypełnienia takich obowiązków.

Zapewniamy to poprzez:
•przeprowadzenie zamkniętego, dwudniowego (podzielonego na część teoretyczną i warsztatową) dedykowanego dla danej spółki szkolenia na temat obowiązków informacyjnych w celu pełnego przygotowania członków zarządu, rady nadzorczej oraz innych kluczowych pracowników Spółki do prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych;
•sporządzenie oraz wdrożenie regulacji wewnętrznych regulujących zasady obiegu, ochrony, sporządzania oraz przekazywania do wiadomości publicznej informacji poufnych, bieżących i okresowych;
•pomoc przy tworzeniu odpowiedniej komórki odpowiedzialnej w Spółce za obszar związany z obowiązkami informacyjnymi oraz relacjami inwestorskimi;
•wsparcie w procesie ubiegania się o dostęp do Elektronicznego Systemu przekazywania Informacji (ESPI) oraz Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) oraz ich obsługi;
•wsparcie w procesie ubiegania się o certyfikaty elektroniczne wymagane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na potrzeby zwoływania walnych zgromadzeń;
•analiza prospektu pod kątem opisanych w nim zdarzeń i procesów w toku, które mogą rodzić obowiązki informacyjne, które powinny być wykonane w trybie raportowania bieżącego po debiucie.

Z uwagi na powyższe rekomendujemy podjęcie stosownych działań na co najmniej jeden miesiąc przed planowaną datą debiutu. Model naszej współpracy obejmuje zatem trzy podstawowe etapy, w trakcie których przygotowujemy, a następnie wspieramy emitentów w procesie wykonywania obowiązków informacyjnych. Pierwszy krok to DEDYKOWANE SZKOLENIE. Przed szkoleniem pomagamy wytypować właściwe osoby i uzgadniamy z klientem szczegółowy harmonogram oraz tryb, w jakim będzie się odbywać. Następnie sporządzamy REGULACJE WEWNĘTRZNE oraz czuwamy nad ich właściwą implementacją. W międzyczasie wspieramy w procesie ubiegania się o dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W momencie dopuszczenia (co ma miejsce niedługo przed debiutem) przechodzimy zaś do fazy zasadniczej naszej współpracy, tj. zapewniamy bieżące wsparcie tak w zakresie wykładni przepisów oraz praktyki rynkowej, weryfikujemy poprawność raportów bieżących i okresowych, jak również czuwamy nad właściwym przestrzeganiem regulacji wewnętrznych a w miarę potrzeb przeprowadzamy szkolenia uzupełniające.

obowiazki informacyjne

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880