CMSG

kompetencje, pasja, zaufanie.

Dzięki dobrze skrojonemu portfolio naszych usług zapewniamy szereg korzyści, które stawiają nas po stronie aktywów a nie pasywów. Posiadamy szeroką ofertę usług szytych na miarę potrzeb naszych klientów stanowiących odpowiedź na wymagania rynku kapitałowego. Pomagamy w budowaniu wiarygodności, tworzymy relacje, wspieramy w pozyskiwaniu kapitału. Transferujemy know-how, optymalizujemy procesy. Nie boimy się wyzwań, tworzymy nowe standardy. Bazujemy na własnych doświadczeniach i kompetencjach o potwierdzonej jakości, jak również chętnie realizujemy projekty we współpracy z uznanymi markami i autorytetami, którymi się otaczamy. Poniżej prezentujemy cztery podstawowe obszary w których chętnie Państwa wesprzemy.

 

 

Zwiń tekst

Jesteśmy wysoko wyspecjalizowanym branżowo podmiotem świadczącym na rzecz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kompleksowe doradztwo prawno-ekonomiczne w zakresie obowiązków informacyjnych. Tzw. „obowiązki informacyjne” oznaczają całokształt zagadnienia związanego z raportowaniem oraz dokonywaniem notyfikacji spoczywających tak bezpośrednio na spółkach publicznych, akcjonariuszach, jak i członkach ich organów. Obejmujemy emitentów pełną opieką w zakresie obowiązków informacyjnych poprzez zaoferowanie im komplementarnych względem siebie usług. Naszą markę zbudowaliśmy w oparciu o kilkuletnią działalność specjalistycznego portalu „obowiązki-informacyjne.pl” oraz świadczenie w jego ramach usług doradczych.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach usług zwanej w skrócie HOT_LINE zapewniamy kompleksowe wsparcie w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. Jest to usługa stałego i bezpośredniego doradztwa prawnego, polegająca na możliwości zasięgania przez spółkę dowolnych porad i konsultacji w zakresie wypełniania szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych. Jedną z podstawowych korzyści z tytułu współpracy w ramach tej usługi jest możliwość wypełnienia przez spółkę wymogów prawnych w zakresie obowiązków informacyjnych zgodnie z przepisami, co czyni z nas tzw. compliance advisors.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach usługi DOC_PRO wg. wyboru spółki aktualizujemy istniejące lub przygotowujemy od podstaw nowe regulacje wewnętrzne o bardzo szerokim spektrum obejmującym wszystkie istotne zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych w tym regulaminy dotyczące zasad obiegu i ochrony informacji, sporządzania oraz publikacji raportów bieżących i okresowych oraz ograniczeń w dokonywaniu oraz zasad notyfikacji nt. transakcji dokonywanych przez osoby piastujące w spółce kluczowe stanowiska.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Przeprowadzamy dedykowane, zamknięte szkolenia (BE_READY) których tematyka obejmuje zagadnienia związane z obowiązkami informacyjnymi sensu stricto, tj. omówienie zasad sporządzania oraz przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych, jak również inne powiązane zagadnienia związane z faktem posiadania statusu spółki publicznej oraz notowania jej papierów wartościowych na rynku regulowanym. Odbycie szkolenia w takiej formule, obok podstawowego waloru jakim jest bezpośredni i skoncentrowany transfer know-how, który w dłuższej perspektywie czasowej zapewnia możliwość samodzielnego wykonywania obowiązków informacyjnych na najwyższym poziomie staranności i rzetelności.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Świadczymy usługi doradcze w zakresie pozyskania i efektywnego wykorzystania kapitału. Przygotowujemy analizy strategiczne, weryfikujemy dokumenty strategii oraz biznesplany, tworzymy plany rozwoju kapitałowego. W uzupełnieniu powyższych obszarów sporządzamy wyceny bieżącej i przyszłej wartości przedsiębiorstw uwzględniającej alternatywne ścieżki rozwoju. Analizujemy i wskazujemy kierunki oraz działania jakie podjąć aby osiągnąć optymalną strukturę kapitałową a proponowane przez nas rozwiązania są szyte indywidualnie na miarę potrzeb naszych klientów.

Specjalizujemy się doradztwie i analizach obejmujących pozyskanie kapitału z emisji akcji oraz finansowania zewnętrznego w postaci obligacji i leasingu.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Pomagamy klientom w pozyskiwaniu kapitału. Koordynujemy proces pozyskania środków z emisji akcji w ramach ofert pierwotnych oraz wtórnych. Zapewniamy wsparcie w procesie przygotowania oraz przeprowadzenie emisji obligacji korporacyjnych, a w ramach alternatywy dla finansowania kredytowego oraz w formie obligacji w obiektywny sposób pomóc wybieramy, dopasowujemy oraz organizujemy odpowiedni produkt leasingowy.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Pomagamy w podejmowaniu decyzji mających na celu wzrost wartości spółek, od szczegółowej analizy i oceny sytuacji poprzez analizy strategiczne, weryfikujemy dokumenty strategii oraz biznesplany, tworzymy plany rozwoju kapitałowego a także sporządzamy wyceny bieżącej i przyszłej wartości przedsiębiorstw. Pomagamy w wyborze najlepszego rozwiązania oferowanego przez rynek. Pomagamy również przedsiębiorstwom w procesach restrukturyzacyjnych.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Budując wizerunek inwestycyjny skupiamy się na dwóch kluczowych obszarach. Z jednej strony w sposób prosty i zrozumiały przybliżamy inwestorom nawet najbardziej skomplikowany biznes (model funkcjonowania, strukturę, oferowane produkty i usługi oraz otoczenie rynkowe). Z drugiej strony uzupełniamy go o przedstawienie finansowej strony przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami i pasywami oraz jego efekty i cele z nim związane) .

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach obsługi korporacyjnej wspieramy biura zarządów tak w procesach związanych przygotowaniem do debiutu giełdowego jaki i z obecnością na Giełdzie Papierów Wartościowych. W szczególności oferujemy pomoc w realizacji procesów wymagających specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w ich realizacji.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Poza wsparciem w pozyskaniu kapitału przede wszystkim z wykorzystaniem rynku kapitałowego wspieramy spółki, które już pozyskały kapitał w przygotowaniu spółki do debiutu giełdowego na rynku regulowanym oraz na rynku NewConnect. W razie potrzeby dobieramy dla klienta najlepszy w danej sytuacji rynek notowań. Koordynujemy proces dematerializacji kolejnych emisji akcji oraz pomagamy w dematerializacji obligacji emitenta na rynki Catalyst.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach współpracy z biurem zarządu oferujemy merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie w zakresie zwołania oraz przeprowadzenia walnych zgromadzeń. Doświadczenie, które zdobyliśmy dzięki współpracy ze spółkami giełdowymi pozwala nam stwierdzić, iż chociaż cyklicznej niejednokrotnie są to procesy niestandardowe i wymagające znajomości specjalistycznych zagadnień jak również praktyki w tym obszarze.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Znaczenie komitetów audytu działających w obrębie Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w ostatnim okresie znacząco wzrosło, podobnie jak osobista odpowiedzialność jej członków, co wynika zarówno z wymogów rynku kapitałowego, jak również przepisów prawa. W ramach oferty proponujemy Spółkom doradztwo w zakresie funkcjonowania komitetów audytu. Zapewniamy wsparcie we właściwym umocowaniu komitetu audytu w dokumentach korporacyjnych spółki w tym tworzymy ramy prawne i określamy zakres jego działania. Pomagamy w przygotowaniu planu pracy komitetu zgodnego z wytycznymi KNF oraz wspieramy w procesie sprawozdawczości. Aktywizujemy jego członków do skutecznego działania m.in. poprzez szkolenia na temat prawnych praktyk rynkowych wykonywania zadań oraz odpowiedzialności członków komitetu audytu.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Mówi się, iż najcenniejszym dobrem na rynku kapitałowym jest informacja. Dzięki wieloletniej współpracy z ze spółkami giełdowymi (w tymi największymi spółkami w ogóle ale również z liderami branż) nauczyliśmy się oceniać znaczenie poszczególnych kategorii informacji oraz dokonywać ich efektywnej selekcji przez pryzmat istotności oraz zapotrzebowania. Tym samym w obszarze komunikacji medialnej proponujemy wsparcie w zakresie opracowania i wdrożenia najlepszych standardów komunikacji z interesariuszami.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Bazując na doświadczeniu wypracowanym w ramach współpracy ze spółkami giełdowymi oferujemy pomoc w komunikacji z inwestorami. Wychodzimy naprzód oczekiwaniom inwestorzy instytucjonalni jak również wskazujemy w jaki sposób dotrzeć do inwestorów indywidualnych. Wiemy przy tym jakie informacje, kluczowe dla analizy i oceny poszczególnych branż są oczekiwane w poszczególnych branżach.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Obszar public relations uzupełnia ofertę z zakresu relacji inwestorskich o komunikację z mediami skupiając się na bieżącej działalności operacyjnej firmy. Wspieramy w budowaniu wizerunku oraz marki w świadomości odbiorców, przy czym w ramach działań z tego obszaru z przekazem wychodzimy poza grono inwestorskie.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Odpowiedzialny biznes to długotrwały proces zarządzania strategicznego, którego głównym aspektem jest pozyskiwanie zaufania otoczenia firmy, a także zwrócenie uwagi na potrzeby oraz polepszenie relacji ze swoimi interesariuszami, zarówno pracownikami, dostawcami i partnerami, jak również klientami i kontrahentami. W ramach naszej oferty wspieramy Spółki w tworzeniu strategii, która prowadzi do trwałego sukcesu przedsiębiorstwa dzięki prowadzeniu dialogu z otoczeniem, uwzględnianiu ochrony środowiska i budowę kapitału społecznego. Współpraca z klientem obejmuje również realizację poszczególnych działań podejmowanych w ramach strategii oraz przygotowanie sprawozdań z działalności w tym obszarze.

Zwiń tekst Czytaj całość

Firma doradcza, w  której Klienci widzą członka swojego zespołu.

Nasz Zespół tworzą eksperci, z których każdy specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym. Trzon naszego Zespołu tworzą radca prawny, makler, ekonomiści oraz prawnicy, posiadamy na pokładzie również certyfikowanych doradców w ASO. Członkowie naszego Zespołu posiadają doświadczenie w związku z zatrudnieniem w Komisji Nadzoru Finansowego, jak również ponad 21 lat łącznego doświadczenia jako doradcy wspierający emitentów przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych oraz w zakresie transakcji na rynku kapitałowym (emisje, oferty publiczne oraz niepubliczne akcji i obligacji).
Przez wiele lat obecności na rynku kapitałowym zbudowaliśmy po swojej stornie wiedzę i kompetencje niezbędne do przeprowadzenia wielu kluczowych procesów – większość z nich realizujemy samodzielnie. Tam zaś gdzie mamy do czynienia z naprawdę dużymi przedsięwzięciami korzystamy również z doświadczenia i wsparcia naszych stałych i sprawdzonych konsorcjantów, podmiotów i osób o niepodważalnej pozycji na rynku kapitałowym, liderów w obszarach swoich specjalizacji.

Za co doceniają nas klienci?

img-1 Strzeżemy  przed  błędami;
img-4 Posiadamy  wysokie  kwalifikacje;
img-5 Doświadczenie  zawodowe  w  Komisji Nadzoru
Finansowego;
img-6 Znajomość  praktyki  rynkowej;
img-7 Jesteśmy  dyspozycyjność  24/7;
img-8 Niezawodność.

 

Jakie problemy rozwiązujemy?

img-9 Ograniczamy koszty wewnętrznych struktur rynku kapitałowego;
img-11 Ustalaniem właściwych polityk informacyjnych;
img-10 W zakresie redagowania wartościowej dla inwestorów treści raportów;
img-12 W kontaktach z organami i instytucjami;
img-2 Podnosimy  jakość  komunikacji;
img-3 Poprawiamy  wiarygodność  wobec instytucji finansowych  i analityków.

Prezes Zarządu

Paweł Małkiński

Ekspert w zakresie prawa oraz praktyki funkcjonowania rynku kapitałowego. Najdłużej, bo od stycznia 2006 w branży obowiązków informacyjnych. Od 2012 r. właściciel firmy consultingowej „obowiązki-informacyjne.pl” świadczącej m.in. kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obowiązków informacyjnych na rzecz spółek publicznych.

Od czerwca 2013 r. pełni również funkcję Redaktora Naczelnego eksperckiego portalu dedykowanego emitentom giełdowym: https://www.obowiązki-informacyjne.pl/. Na jego niemal dziesięcioletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 30 spółkami giełdowymi w tym m.in. z: ENEA S.A., TAURON S.A., KRUK S.A., PZU S.A., MIDAS S.A., SERINUS ENERGY S.A. (poprzednia nazwa KULCZYK OIL VENTURES), WIELTON S.A., TORPOL S.A., PCC ROKITA S.A., PAMAPOL S.A., FERRUM S.A., ZPC OTMUCHÓW, INTERBUD LUBLIN S.A, P.R.E.S.C.O. S.A., ABC DATA S.A., IQ PARTNERS S.A., WILBO S.A., ES-SYSTEM S.A., i innymi. Od stycznia 2006 r. do czerwca 2007 zatrudniony najpierw w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) a następnie po przekształceniu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W okresie ww. zatrudnienia pracownik, Wydziału Spółek Publicznych, będącego komórką organizacyjną odpowiednio Departamentu Informacji i Analiz (KPWiG), a następnie Departamentu Nadzoru Obrotu (KNF). Od lipca 2007 r. do czerwca 2012 r. zatrudniony na stanowisku Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych firmie consultingowej notowanej na NewConnect posiadającej status Autoryzowanego Doradcy. Posiada doświadczenie związane z radami nadzorczymi spółek publicznych oraz działaniem komitetów audytu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prezes zarządu

„Konferencja regionalna MAR: Łódź” organizowana przez SEG oraz CMSG dnia 23 maja 2017 r.

Dodano 08-05-2017

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Capital Market Solutions Group mają przyjemność zaprosić na „Konferencję regionalną MAR: Łódź”, która odbędzie się 23 maja 2017 roku w Sali Konferencyjnej A w Double Tree by Hilton (ul. Łąkowa 29, Łódź). W pierwszej części spotkania skoncentrujemy się na pułapkach MAR wynikających z nieporządku prawnego, a w szczególności na dualizmie prawnym po […]

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Capital Market Solutions Group mają przyjemność zaprosić na „Konferencję regionalną MAR: Łódź”, która odbędzie się 23 maja 2017 roku w Sali Konferencyjnej A w Double Tree by Hilton (ul. Łąkowa 29, Łódź).

W pierwszej części spotkania skoncentrujemy się na pułapkach MAR wynikających z nieporządku prawnego, a w szczególności na dualizmie prawnym po 3 lipca 2016 roku (przepisy obowiązujące, zniesione i wątpliwe, MAR a ustawa i rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych – co powinno być podstawą raportu, sankcje w okresie dualizmu i po jego zakończeniu, czynności nadzorcze KNF dziś i w przyszłości) oraz dostosowaniu polskich przepisów do MAR (zmiany regulacyjne w polskich przepisach, termin wejścia w życie nowych przepisów, inne polskie i europejskie akty prawne wpływające na wykonywanie obowiązków określonych w MAR).

W dalszej części konferencji zajmiemy się kwestiami identyfikacji i publikacji informacji poufnej w kontekście ryzyk i ich mitygacji. Skupimy się na polityce informacyjnej po 3 lipca (doświadczenia polskich emitentów w tworzeniu indywidualnych polityk informacyjnych, jak skutecznie walidować Indywidualny Standard Raportowania, publikacja, przegląd i rewizja polityki informacyjnej) oraz raportowaniu pod MAR (w poszukiwaniu racjonalnego inwestora, czyli stosowanie definicji informacji poufnej, raportowanie „umów znaczących”, szacunkowe wyniki finansowe: moda czy wykonanie obowiązku wynikającego z MAR, czy racjonalny inwestor może być groźny). Poruszymy również aspekty dotyczące identyfikacji menedżerów i osób blisko związanych oraz raportowania transakcji, czyli identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych (najczęstsze problemy emitentów w zakresie identyfikacji menedżerów i osób blisko związanych, stanowiska i Q&A UKNF w zakresie identyfikacji menedżerów i osób blisko związanych oraz wynikające z nich ryzyka, sankcje związane z nieprawidłową identyfikacją i prowadzeniem listy) i notyfikacje transakcji menedżerów i osób blisko związanych (funkcjonowanie reżimu notyfikacji transakcji po wejściu w życie MAR, praktyka identyfikacji i właściwego opisu notyfikowanych transakcji, problemy z notyfikacjami – błędy w raportach, fałszywe notyfikacje). Odpowiemy na najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości emitentów związane ze stosowaniem MAR.

http://seg.org.pl/pl/konferencja-regionalna-mar-lodz

Czytaj więcej

Tworzenie i certyfikacja ISR – Konferencja SEG dnia 13 kwietnia 2016 roku.

Dodano 22-03-2016

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na konferencję „Tworzenie i certyfikacja ISR”, która odbędzie się 13 kwietnia 2016 roku w siedzibie KDPW, VI piętro – wejście windy C (ul. Książęca 4, Warszawa). Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Fundacja Standardów Raportowania jako Partnerzy, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny oraz Chabasiewicz Kowalska i […]

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na konferencję „Tworzenie i certyfikacja ISR”, która odbędzie się 13 kwietnia 2016 roku w siedzibie KDPW, VI piętro – wejście windy C (ul. Książęca 4, Warszawa). Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Fundacja Standardów Raportowania jako Partnerzy, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny oraz Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, Capital Market Solutions Group, Equity Market Consulting Group, Insurance Expert, IPO Doradztwo Kapitałowe, Łatała i Wspólnicy, Olesiński i Wspólnicy, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, PKF Consult jako SEG MAR Partnerzy.

W pierwszej części spotkania przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia: analiza istotności informacji dla spółki (analiza struktury akcjonariatu, analiza historycznej korelacji zachowań rynku z komunikacją spółki / branży, badania opinii inwestorów, analiza informacji istotnych dla rozwoju spółki) oraz zakres dokumentacyjny ISR (zawartość ISR, uzasadnienie parametrów przyjętych w ISR, tryb wprowadzenia i wdrożenia ISR w spółce i w grupie kapitałowej).

W dalszej części konferencji uwaga skoncentrowana zostanie  na kwestiach związanych z procesem certyfikacji ISR (wniosek do Komitetu Certyfikacyjnego za pośrednictwem ISR Partnera, analiza prowadzona przez członka sprawozdawcę KC, decyzja KC i ew. procedura odwoławcza), opracowaniem, certyfikacją i publikacją ISR w kontekście obniżenia ryzyka dla emitenta i członków jego władz (sankcje administracyjne dla emitenta, sankcje administracyjne dla członków władz emitenta, procedura odwoławcza przed NSA, pozwy inwestorów) oraz znaczeniem certyfikacji ISR w kontekście ubezpieczenia od odpowiedzialności emitenta oraz członków jego władz (zakres ochrony ubezpieczeniowej, „drobny druczek”, wysokość składki ubezpieczeniowej a certyfikacja ISR).

Czytaj więcej

Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki – konferencja SEG dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Dodano 22-03-2016

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na konferencję „Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki” poprzedzającą Walne Zgromadzenie Członków SEG, która odbędzie się 30 marca 2016 roku w siedzibie KDPW, VI piętro – wejście windy C (ul. Książęca 4, Warszawa). Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partner, Unicomp-WZA jako Partner […]

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na konferencję „Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki” poprzedzającą Walne Zgromadzenie Członków SEG, która odbędzie się 30 marca 2016 roku w siedzibie KDPW, VI piętro – wejście windy C (ul. Książęca 4, Warszawa). Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partner, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny oraz Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, Capital Market Solutions Group, Equity Market Consulting Group, Insurance Expert, IPO Doradztwo Kapitałowe, Łatała i Wspólnicy, Olesiński i Wspólnicy, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, PKF Consult jako SEG MAR Partnerzy.

W pierwszej części spotkania przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia: identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych (kim jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze wg MAR, problemy w identyfikacji osób blisko związanych rodzinnie z menedżerami, sieć powiązań biznesowych z menedżerami i ich bliskimi), prowadzenie list menedżerów i osób blisko związanych (zakres i format danych na liście, tryb pozyskiwania oświadczeń/potwierdzeń o poinformowaniu przez emitenta od menedżerów, tryb pozyskiwania oświadczeń/potwierdzeń o poinformowaniu przez menedżerów od osób blisko związanych rodzinnie i biznesowo, najlepsze praktyki dbania o aktualność list), rodzaje instrumentów i transakcji podlegających raportowaniu (rodzaje instrumentów finansowych podlegających raportowaniu, rodzaje transakcji podlegających raportowaniu, identyfikacja portfeli o udziale instrumentów finansowych podlegających raportowaniu, pożyczki i zastawy).

W dalszej części konferencji paneliści skoncentrują się na kwestiach związanych z procedurą raportowania transakcji (minimalny próg wartości transakcji podlegających raportowaniu, zawartość zawiadomienia, tryb przekazania zawiadomienia do emitenta i organu nadzoru, konflikt terminów zawiadomień menedżerów i osób blisko związanych oraz emitenta, tryb przekazania raportu w sprawie zawiadomienia), odpowiedzialnością emitenta, menedżerów i osób blisko związanych (odpowiedzialność emitenta i członków jego władz za prowadzenie list z tytułu regulacji rynku kapitałowego, odpowiedzialność menedżerów i osób blisko związanych w zakresie poprawności informacji znajdujących się na listach, odpowiedzialność emitenta i członków jego władz z tytułu innych przepisów, odpowiedzialność emitenta, członków jego władz, menedżerów i osób blisko z nimi związanych z tytułu raportowania transakcji), zmianą poziomu przejrzystości struktury akcjonariatu spółek (ujawnianie osób blisko związanych biznesowo w akcjonariacie spółki, sanowanie nieścisłości w strukturze akcjonariacie, konsekwencje nieujawnienia powiązania osoby blisko związanej biznesowo z menedżerem, międzynarodowa współpraca pomiędzy organami nadzoru).

Czytaj więcej

Pierwsza w Polsce encyklopedia on-line dedykowana obowiązkom informacyjnym

Polecamy Państwa uwadze portal obowiązki-informacyjne.pl

Obowiązki-informacyjne.pl to pierwsza w Polsce encyklopedia on-line w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których papiery wartościowe będą lub są odpowiednio dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na jednym z rynków prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, mająca na celu przybliżenie tematyki podstaw prawnych, wykładni przepisów, zasad raportowania, praktycznych przykładów (przykładów poprawnej praktyki rynkowej oraz anty-przykładów), stanowisk, opinii oraz tematów pokrewnych dla szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych.

Uwaga: domena zawiera polski znak diakrytyczny „ą” i z takim znakiem należy wpisywać adres do przeglądarki internetowej lub posługiwać się adresem skróconym: ob-in.pl

czytaj: obowiązki-informacyjne.pl Obowiązkowy portal emitentów.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
00-481 Warszawa,
ul. Jana Matejki 4/51
Tel. (22) 127-58-10
Mob: +48 726 191 217
e-mail: biuro@cmsg.pl
NIP: 7010485103
KRS: 0000558880