CMSG

                                                                                                                                                                                                     

  kompetencje, pasja, zaufanie 

CMSG_inrto

CMSG to doświadczony doradca w kluczowych obszarach compliance korporacyjnego oraz sprawozdawczych. Specjalizujemy się w kilku powiązanych ze sobą dziedzinach, w ramach których świadczymy zaawansowane, kompatybilne ze sobą usługi.

Pełnimy rolę compliance oficera / wykonujemy lub wspieramy funkcje jednostki ds. zgodności, wspieramy we właściwym wykonywaniu obowiązków prawnych spoczywających na spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Głównymi dziedzinami, w których rozwijamy nasze kompetencje są zagadnienia zrównoważonego rozwoju (m.in. wdrażanie strategii ESG, ślad węglowy, dekarbonizacja, taksonomia), sprawozdawczości niefinansowej (m.in. ustawa o rachunkowości, GRI, wytyczne KE, CSRD), wykonywania obowiązków informacyjnych (m.in. MAR, wdrażanie ESEF), wsparcia korporacyjnego m.in. w zakresie funkcjonowania i obsługi Komitetów Audytu oraz kompleksowej organizacji i obsługi walnych zgromadzeń.

Dzięki dobrze skrojonemu portfolio naszych usług zapewniamy szereg korzyści, które stawiają nas po stronie aktywów a nie pasywów. Posiadamy szeroką ofertę usług szytych na miarę potrzeb naszych klientów stanowiących odpowiedź na wymagania rynku kapitałowego.

Zapewniamy mitygację ryzyk prawnych związanych ze stale podnoszonymi wymogami w zakresie konieczności rozbudowy wewnątrzkorporacyjnych systemów compliance (regulacji i procedur) oraz stale rosnących obowiązków sprawozdawczych. Transferujemy know-how, optymalizujemy procesy. Nie boimy się wyzwań, tworzymy nowe standardy. Zdejmujemy z barków szereg obowiązków i problemów dzięki czemu nasi Klienci mogą skupić się na realizacji kluczowych zadań operacyjnych.

Zwiń tekst

Kwestia finansowania zrównoważonego rozwoju, czy też zrównoważonego inwestowania, zyskuje na znaczeniu na świecie, w Europie, a także i w Polsce. Szereg globalnych inicjatyw, w tym m.in. ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, Porozumienie paryskie czy Agenda 2030 rzuciły nowe światło na kwestie klimatyczne i cele środowiskowe. Chcąc osiągnąć te cele, zgodnie z wyliczeniami Komisji Europejskiej, potrzeba dodatkowych 180 mld EUR rocznie (lub wg wyliczeń EIB nawet 270 mld EUR rocznie). Skala inwestycji wykracza poza możliwości sektora publicznego, dlatego w krwioobieg środków finansowych włączane zostają również instytucje oraz firmy spoza sektora publicznego.

Wiele czynności należy podjąć aby zdążyć na pociąg zwany finansowaniem zrównoważonym. Kto się spóźni zostanie na peronie ze spakowaną walizką. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na nasze podstrony z obszaru ESG: Raportowanie ESG / Ślad węglowy / Taksonomia ESG

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Raportowanie zagadnień z obszaru ESG obejmuje przygotowanie i publikację informacji nt. działań organizacji odnoszących się do relacji z otoczeniem. W szczególności tzw. „duże” jednostki zainteresowania publicznego tj. m.in. spółki giełdowe objęte zostały obowiązkiem sprawozdawczości nt. polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień  społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Sprawozdawczość w powyższym obszarze realizowane jest w głównej mierze w oparciu o wykorzystanie uznanych standardów raportowania jakimi są GRI Standards (Global Reporting Initiative) czy też Standard Informacji Niefinansowych (SIN), przy uwzględnieniu wytycznych Komisji Europejskiej oraz Taksonomii UE.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Mianem „śladu węglowego” określa się wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu (przedsiębiorstwa) . Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO₂/jedn. funkcjonalna). W praktyce ślad węglowy jest sposobem pomiaru wpływu danej organizacji na klimat. Docelowo przez przedsiębiorstwa obliczane będą emisje gazów cieplarnianych w trzech zakresach (tzw. scope 1, 2 i 3). Najbardziej rozpowszechnioną metodologią w tym zakresie jest standard Greenhouse Gas Protocol.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W dniu 18 czerwca 2020 r. zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, tj. rozporządzenie w sprawie utworzenia pierwszego na świecie systemu klasyfikacji, „zielonej listy” zrównoważonych działalności gospodarczych, inaczej Taksonomii.

Akt ten obowiązuje spółki publiczne bezpośrednio.

Rozporządzenie w sprawie taksonomii nakreśla ogólne ramy, które pozwolą na  stopniowy rozwój ogólnounijnego systemu klasyfikacji dla zrównoważonych środowiskowo działalność gospodarczych. Rozporządzenie nie stworzyło jeszcze wyczerpującej listy ekonomicznie zrównoważonych środowiskowo działalności, ważnym elementem systemu Taksonomii będą tzw. akty delegowane, których zdecydowana część jest w toku opracowywania przez odpowiednie instytucje i organy UE.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Jesteśmy wysoko wyspecjalizowanym branżowo podmiotem świadczącym na rzecz spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kompleksowe doradztwo prawno-ekonomiczne w zakresie obowiązków informacyjnych. Tzw. „obowiązki informacyjne” oznaczają całokształt zagadnienia związanego z raportowaniem oraz dokonywaniem notyfikacji spoczywających tak bezpośrednio na spółkach publicznych, akcjonariuszach, jak i członkach ich organów. Obejmujemy emitentów pełną opieką w zakresie obowiązków informacyjnych poprzez zaoferowanie im komplementarnych względem siebie usług. Naszą markę zbudowaliśmy w oparciu o kilkuletnią działalność specjalistycznego portalu „obowiązki-informacyjne.pl” oraz świadczenie w jego ramach usług doradczych.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach usług zwanej w skrócie HOT_LINE zapewniamy kompleksowe wsparcie w wykonywaniu obowiązków informacyjnych. Jest to usługa stałego i bezpośredniego doradztwa prawnego, polegająca na możliwości zasięgania przez spółkę dowolnych porad i konsultacji w zakresie wypełniania szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych. Jedną z podstawowych korzyści z tytułu współpracy w ramach tej usługi jest możliwość wypełnienia przez spółkę wymogów prawnych w zakresie obowiązków informacyjnych zgodnie z przepisami, co czyni z nas tzw. compliance advisors.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach usługi DOC_PRO wg. wyboru spółki aktualizujemy istniejące lub przygotowujemy od podstaw nowe regulacje wewnętrzne o bardzo szerokim spektrum obejmującym wszystkie istotne zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych w tym regulaminy dotyczące zasad obiegu i ochrony informacji, sporządzania oraz publikacji raportów bieżących i okresowych oraz ograniczeń w dokonywaniu oraz zasad notyfikacji nt. transakcji dokonywanych przez osoby piastujące w spółce kluczowe stanowiska.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Przeprowadzamy dedykowane, zamknięte szkolenia (BE_READY) których tematyka obejmuje zagadnienia związane z obowiązkami informacyjnymi sensu stricto, tj. omówienie zasad sporządzania oraz przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych, jak również inne powiązane zagadnienia związane z faktem posiadania statusu spółki publicznej oraz notowania jej papierów wartościowych na rynku regulowanym. Odbycie szkolenia w takiej formule, obok podstawowego waloru jakim jest bezpośredni i skoncentrowany transfer know-how, który w dłuższej perspektywie czasowej zapewnia możliwość samodzielnego wykonywania obowiązków informacyjnych na najwyższym poziomie staranności i rzetelności.

obowiazki informacyjne

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach obsługi korporacyjnej wspieramy działy, prawne, kontrolingu, finansowo-księgowe oraz biura zarządów tak w procesach związanych przygotowaniem do debiutu giełdowego jaki i z wynikających z obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W szczególności oferujemy pomoc w realizacji procesów oraz obowiązków z zakresu compliance spoczywających na spółkach publicznych, wymagających specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w ich realizacji. Wcielamy się w rolę zewnętrznego compliance officera, którego zadaniem jest czuwanie nad pozostawaniem emitentów w zgodności z prawem.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Oferujemy wsparcie we wdrażaniu standardu ESEF (European Single Electronic Format – tj. Jednolitego Europejskiego Standardu Raportowania).

Rozwój oraz budowanie wiedzy nt. standardu ESEF jest dla CMSG naturalnym krokiem w obszarze wsparcia emitentów giełdowych w zakresie raportowania okresowego. Dlatego widzę w tej dziedzinie budujemy już od kilku lat. Znalazło to przełożenie w opublikowanych przez kilku spośród naszych klientów raportach w formacie iXBRL, które uzyskały pozytywną walidację KNF. Pierwszy taki raport jeden z naszych klientów dzięki współpracy z CMSG opublikował już w marcu 2021 r. Możliwe to było dzięki dużemu zaawansowaniu prac już na przełomie roku 2020/2021. Jak wiadomo, ostatecznie na skutek zmian prawnych, wymóg stosowania nowego formatu przesunięty został na rok 2022. Niemniej jednak, jako cenny know-how, uważamy doświadczenia zebrane w roku 2021.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

Znaczenie komitetów audytu działających w obrębie Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w ostatnim okresie znacząco wzrosło, podobnie jak osobista odpowiedzialność jej członków, co wynika zarówno z wymogów rynku kapitałowego, jak również przepisów prawa. W ramach oferty proponujemy Spółkom doradztwo w zakresie funkcjonowania komitetów audytu. Zapewniamy wsparcie we właściwym umocowaniu komitetu audytu w dokumentach korporacyjnych spółki w tym tworzymy ramy prawne i określamy zakres jego działania. Pomagamy w przygotowaniu planu pracy komitetu zgodnego z wytycznymi KNF oraz wspieramy w procesie sprawozdawczości. Aktywizujemy jego członków do skutecznego działania m.in. poprzez szkolenia na temat prawnych praktyk rynkowych wykonywania zadań oraz odpowiedzialności członków komitetu audytu.

Zwiń tekst Czytaj całość
Zwiń tekst

W ramach współpracy z biurem zarządu oferujemy merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie w zakresie zwołania oraz przeprowadzenia walnych zgromadzeń. Doświadczenie, które zdobyliśmy dzięki współpracy ze spółkami giełdowymi pozwala nam stwierdzić, iż chociaż cyklicznej niejednokrotnie są to procesy niestandardowe i wymagające znajomości specjalistycznych zagadnień jak również praktyki w tym obszarze.

Zwiń tekst Czytaj całość

Firma doradcza, w  której Klienci widzą członka swojego zespołu.

Nasz Zespół tworzą eksperci, z których każdy specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym. Trzon naszego Zespołu tworzą radca prawny, makler, ekonomiści oraz prawnicy, posiadamy na pokładzie również certyfikowanych doradców w ASO. Członkowie naszego Zespołu posiadają doświadczenie w związku z zatrudnieniem w Komisji Nadzoru Finansowego, jak również ponad 21 lat łącznego doświadczenia jako doradcy wspierający emitentów przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych oraz w zakresie transakcji na rynku kapitałowym (emisje, oferty publiczne oraz niepubliczne akcji i obligacji).
Przez wiele lat obecności na rynku kapitałowym zbudowaliśmy po swojej stornie wiedzę i kompetencje niezbędne do przeprowadzenia wielu kluczowych procesów – większość z nich realizujemy samodzielnie. Tam zaś gdzie mamy do czynienia z naprawdę dużymi przedsięwzięciami korzystamy również z doświadczenia i wsparcia naszych stałych i sprawdzonych konsorcjantów, podmiotów i osób o niepodważalnej pozycji na rynku kapitałowym, liderów w obszarach swoich specjalizacji.

Za co doceniają nas klienci?

img-1 Strzeżemy  przed  błędami;
img-4 Posiadamy  wysokie  kwalifikacje;
img-5 Doświadczenie  zawodowe  w  Komisji Nadzoru
Finansowego;
img-6 Znajomość  praktyki  rynkowej;
img-7 Jesteśmy  dyspozycyjni  24/7;
img-8 Niezawodność.

 

Jakie problemy rozwiązujemy?

img-9 Ograniczamy koszty wewnętrznych struktur rynku kapitałowego;
img-11 Ustalaniem właściwych polityk informacyjnych;
img-10 W zakresie redagowania wartościowej dla inwestorów treści raportów;
img-12 W kontaktach z organami i instytucjami;
img-2 Podnosimy  jakość  komunikacji;
img-3 Poprawiamy  wiarygodność  wobec instytucji finansowych  i analityków.

Prezes Zarządu

Paweł Małkiński

Ekspert w zakresie prawa oraz praktyki funkcjonowania rynku kapitałowego. Najdłużej, bo od stycznia 2006 w branży obowiązków informacyjnych. Od 2012 r. właściciel firmy consultingowej „obowiązki-informacyjne.pl” świadczącej m.in. kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obowiązków informacyjnych na rzecz spółek publicznych.

Od czerwca 2013 r. pełni również funkcję Redaktora Naczelnego eksperckiego portalu dedykowanego emitentom giełdowym: https://www.obowiązki-informacyjne.pl/. Na jego niemal dziesięcioletnie doświadczenie składa się stała współpraca z ponad 30 spółkami giełdowymi w tym m.in. z: TAURON S.A.,ENERGA S.A., KRUK S.A., PZU S.A., MIDAS S.A., SERINUS ENERGY S.A. (poprzednia nazwa KULCZYK OIL VENTURES), WIELTON S.A., PCC ROKITA S.A., PAMAPOL S.A., INTERBUD LUBLIN S.A, P.R.E.S.C.O. S.A., ABC DATA S.A., IQ PARTNERS S.A., ES-SYSTEM S.A., i innymi. Od stycznia 2006 r. do czerwca 2007 zatrudniony najpierw w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) a następnie po przekształceniu w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W okresie ww. zatrudnienia pracownik, Wydziału Spółek Publicznych, będącego komórką organizacyjną odpowiednio Departamentu Informacji i Analiz (KPWiG), a następnie Departamentu Nadzoru Obrotu (KNF). Od lipca 2007 r. do czerwca 2012 r. zatrudniony na stanowisku Dyrektora Działu Obowiązków Informacyjnych firmie consultingowej notowanej na NewConnect posiadającej status Autoryzowanego Doradcy. Posiada doświadczenie związane z radami nadzorczymi spółek publicznych oraz działaniem komitetów audytu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prezes zarządu

Akademia Parkietu- „Pandemiczna informacja poufna(…)

Dodano 10-06-2020

W dniu 10.06.2020 r. ukazał się dodatek do „Parkietu” w którym został zamieszczony artykuł Pana Pawła Małkińskiego nt. informacji poufnej w czasach pandemii. Poniżej prezentujemy treść artykułu.  „Pandemiczna informacja poufna, czyli o obowiązkach sprawozdawczych w czasach zarazy” Kiedy patrzymy retrospektywnie na lata 90. oraz początek nowego milenium, na pewno z sentymentem wspominamy „raportowanie w wersji […]

W dniu 10.06.2020 r. ukazał się dodatek do „Parkietu” w którym został zamieszczony artykuł Pana Pawła Małkińskiego nt. informacji poufnej w czasach pandemii. Poniżej prezentujemy treść artykułu.

 „Pandemiczna informacja poufna, czyli o obowiązkach sprawozdawczych w czasach zarazy”

Kiedy patrzymy retrospektywnie na lata 90. oraz początek nowego milenium, na pewno z sentymentem wspominamy „raportowanie w wersji 1.0” oparte na tzw. katalogu rozporządzeniowym oraz garści kluczowych kategorii informacji poufnych. Jak mało istotne, wręcz zabawne, wydają się dziś troski o np. „pluskwę milenijną”, która miała wywołać potencjalnie katastroficzne skutki z nastaniem roku 2000, spowodowane przyjęciem kilkadziesiąt lat wcześniej określonego sposobu zapisu daty w programach komputerowych, z wyłączeniem elektrowni włącznie. Lampka sylwestrowego szampana wypita o północy miała być ostatnią normalną. Obudzić mieliśmy się w nowej, katastroficznej rzeczywistości bez dostępu do bankomatów, tymczasem poranek był dla wszystkich normalny, z wyjątkiem wielbicieli szampana. Potem przyszła rewolucja MAR, porównywana nawet przeze mnie do tej francuskiej, do dziś na jednym ze slajdów prezentacji lecą głowy MARuderów zbyt opieszale wdrażających identyfikację informacji poufnej v2.0. O ile przynajmniej na razie krwawego przedstawienia nie było, a rynek zdążył się oswoić z fanaberiami informacji poufnej v2.0 w postaci konieczności publikacji wstępnych wyników czy faktem prowadzenia istotnych negocjacji, o tyle bez zapowiedzi w I Q 2020 pojawił się nowy model informacji poufnej, którego nawet SEG nie przewidział.

Informacja poufna v3.0

Odpowiadając sobie na pytanie, co zmieniło się w ostatnich miesiącach, chciałoby się powiedzieć, że zmieniło się wszystko, ale zaraz potem prawnicza część mojego jestestwa nakazuje zreflektować się, gdyż patrząc z innej perspektywy, teoretycznie nie zmieniło się nic. Nie pojawił się w końcu „MAR II: Reinkarnacja”, artykuł 7 MAR jak brzmiał, tak brzmi,rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych nadal operuje tymi samymi katalogami ujawnień w raportach okresowych. A jednak. Zmiana, która nadeszła, ma o tyle ukryte oblicze, że trafia w subtelne tony pięciolinii, na której zapisana jest definicja informacji poufnej. Po pierwsze, nowe okoliczności wymuszają spojrzenie świeżym okiem na kategorie zdarzeń oraz okoliczności, które dotychczas mogły uciekać identyfikacji. Od zawsze bolączką emitentów była identyfikacja tzw. informacji poufnych nienazwanych, czyli nowych nieoczywistych kategorii zdarzeń oraz okoliczności, o których insider zawsze wiedział więcej i lepiej. Dziś zagadnienie to zyskało na znaczeniu, a podejście „tego się nie raportuje” odchodzi do lamusa. Wystarczy zauważyć, że emitenci bardziej skrupulatnie przyglądają się kwestii ciągłości łańcucha dostaw, możliwości kontynuacji współpracy z partnerami, identyfikacji spadku popytu na produkty, kapitału ludzkiego, możliwości kontynuacji inwestycji, nie mówiąc o całej gamie nowych kategorii ryzyk nieidentyfikowanych dotychczas. Jeszcze większego znaczenia nabrała kwestia publikacji tzw. profit warning, przy czym nawet to zagadnienie ma co najmniej dwa oblicza, z których to brzydkie właśnie wychodzi z cienia i straszy: publikacja wstępnych wyników nakońcowym etapie agregacji danych może nie wystarczyć w tych przypadkach, w których dużo wcześniej dany emitent, na skutek oceny konsekwencji pandemii, szczególnie popartych namacalnymi zdarzeniami i cząstkowymi danymi, mógł zasadnie oczekiwać, że wyniki te będą drastycznie różniły się od dotychczasowych lub oczekiwań. Już wiedza o prawdopodobnej skokowej skali zmian kluczowych parametrów może być w wielu przypadkach przesłanką raportowania.

Nie jest to wykładnia nowa, tym większa liczba spółek będzie obecnie zmuszona przełknąć gorzką pigułkę konieczności publikacji nie do końca precyzyjnych, przynajmniej w ujęciu liczbowym, danych, na wczesnych etapach ich agregacji, niejednokrotnie na podstawie szacunków. Dlaczego mówimy tu o brzydkim obliczu informacji poufnej? Gdyż rodzi wiele problemów, począwszy od dwóch podstawowych: jaki stopień pewności musi posiadać spółka i na którym etapie agregacji bądź dokonywania szacunków dokonać identyfikacji informacji. Aktualny zostaje przy tym młot i kowadło: musimy identyfikować i raportować, ale nie wolno nam wprowadzić w błąd. Aby nie pozostawić państwa z odczuciem, że poprzedni wniosek był mało pomocny, podpowiem, że pewnym rozwiązaniem może być raportowanie scenariuszowe. I tu dochodzimy do kwestii kolejnej, niezauważalnej zmiany, oto bowiem te same przesłanki identyfikacji informacji poufnych nabierają dziś nowego znaczenia, pomimo że ich literalne brzmienie się nie zmieniło.

Nowe szaty króla

Czyli słów kilka o przesłankach identyfikacji informacji poufnej w czasach pandemii. Treść definicji nie zmieniła się, znaczenie przesłanek tak. Oto bowiem w erze I.P.v3.0. znaczenia nabiera ta część definicji, zgodnie z którą za informację poufną należy uznać taką, co do której jest prawdopodobne, że inwestor wziąłby ją pod uwagę zaledwie w części przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Dlaczego? Gdyż inwestor stał się mniej racjonalny i inaczej ocenia ryzyka. Co to oznacza w praktyce? Nazwijmy to zjawiskiem „obniżania progu precyzyjności”, a więc luzowania kryteriów, które dotychczas stosowaliśmy dla uznania, że informacja jest precyzyjna. Faktem jest, że od zawsze dla spółek z różnych branż, o różnej skali, różnych modelach biznesowych oraz sytuacji finansowej precyzyjność zawsze oznaczała co innego, mimo że od zawsze stosowały tę samą definicję. Od zawsze byli emitenci bardziej przewidywalni i mniej przewidywalni. Jaka jest z tego konkluzja numer jeden? Dla spółek przewidywalnych można było historycznie stosować bardziej sztywne kryteria precyzyjności – i tak też wyglądało to w praktyce. Dla spółek nieprzewidywalnych kryteria identyfikacji od zawsze były szersze, nie zawsze liczbowe, a próg wrażliwości niższy (w rozumieniu szerszego ujścia lejku, którym cedziliśmy informacje). Wystarczy porównać skalę zdarzeń i rodzaj publikowanych informacji podmiotów z WIG20, a spółek o profilu badawczo-rozwojowym: różne polityki informacyjne nawet w procesach tego samego typu. Konkluzja numer dwa: dziś większa liczba biznesów stała się nieprzewidywalna lub mniej przewidywalna. Często dotyczy to nawet WIG20. Im więcej nieprzewidywalnych spółek, tym większa liczba informacji, o których te spółki powinny raportować na podstawie wyższego progu wrażliwości, gdyż takie jest zapotrzebowanie informacyjne inwestorów. O ile w stabilnej sytuacji w większym stopniu mogliśmy przyjąć założenie, że np. brak informacji nt. skutków pewnych zdarzeń jest jednoznaczny z domniemaniem, że „nas” te skutki nie dotyczą, o tyle dzisiaj, w czasach niepewności, w których prognozy mają połamane nogi i kręgosłupy na drutach, tego typu domniemania nie są już tak oczywiste, wręczniedopuszczalne. Tam, gdzie skutki pewnych zdarzeń byłyby doniosłe dla całej branży, a „my” nie dawalibyśmy wcześniej wystarczających sygnałów, że jest inaczej. Nie będzie informacją poufną przekaz: „tak jak informowaliśmy, nas to nie dotyczy”, ale może być informacją poufną przekaz odnoszący się do mieszanych odczuć inwestorów.

Aby nieco dać do myślenia i uargumentować racjonalnie tak ważną kwestię, zwrócę uwagę na znane już wytyczne ESMA dotyczące opóźniania informacji poufnej. Zgodnie z tym dokumentem brak informacji wprowadzi w błąd szczególnie w tych przypadkach, gdzie np. posiadane informacje „kontrastują z oczekiwaniami rynku, przy czym takie oczekiwania opierają się na sygnałach, które emitent wysyłał wcześniej na rynek, np. w wywiadach,prezentacjach lub innych działaniach komunikacyjnych zorganizowanych przez emitenta lub za jego zgodą” – zauważmy, że wyobrażenie budowane może być nie tylko za pomocą raportów. Jak się wydaje, stosowane przez analogię powyższe wytyczne ESMA mogą być pomocne. Szczególnie że ESMA bacznie przygląda się obecnej sytuacji i wpływie pandemii Covid-19, na co zwraca uwagę m.in. w zaleceniach z 11 marca 2019 r. oraz innych dotyczących tzw. APM. Istnieje ryzyko, że tam, gdzie ESMA dostrzega dym, KNF zobaczy ogień.

Koło ratunkowe

Poruszając się po polu minowym informacji poufnej v3.0, widzę pewną metodę, która w dużym stopniu niweluje ryzyko urwania nogi. W sukurs przychodzi raportowanie okresowe. O ile publikacja informacji w formie raportu bieżącego podnosi zawsze status publikowanych informacji (pomijając fakt, że czasem po prostu jest konieczna i z tym zastrzeżeniem należy czytać dalszą część konstatacji), o tyle z reguły publikacja tych samych informacji w formie raportu okresowego takiego efektu nie wywołuje. Raport okresowy, bez względu na rodzaj, może być miejscem dla miękkiego opisu perspektyw, identyfikacji oraz metod zarządzania ryzykiem, oceny sytuacji, wpływu okoliczności oraz analiz scenariuszowych, które stają się tym bardziej cenne, im bardziej podstawy szacunków są chwiejne. Ta forma komunikacji to zatem idealne, choć często niedoceniane, miejsce do opisu kwestii istotnych, aczkolwiek nie poufnych.Raport okresowy w wielu przypadkach to dobre miejsce na publikowanie informacji z pogranicza precyzyjności oraz cenotwórczości, o których inwestor powinien wiedzieć. Może warto zatem spojrzeć na raporty okresowe świeżym okiem? Transparentność osiąga się bowiem nie tylko poprzez wrzucanie do ESPI puzzli w postaci informacji poufnych, ale też poprzez obrazy malowane raportami okresowymi. Na koniec mały powiew optymizmu: sytuacja nadzwyczajna kiedyś minie. Trzeba liczyć, że pozostaną lepsze mechanizmy identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem, a kryteria oceny informacji powrócą do normalności – będą miały do tego prawo.

źródło:Gazeta Parkiet 

Czytaj więcej

IX Forum Cenotwórczości SEG – Zarządzanie informacją poufną

Dodano 12-11-2019

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na doroczną, dwudniową konferencję „IX Forum Cenotwórczości SEG – Zarządzanie informacją poufną”, która odbędzie się 20-21 listopada 2019 roku w Warszawie:

  • 20 listopada (I DZIEŃ) w godz. 10:30-17:00 – Sala Notowań, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (ul. Książęca 4, II piętro)
  • 21 listopada (II DZIEŃ) w godz. 9:30-15:30 – Sala Kinowa, Centrum Bankowo-Finansowe w Warszawie (ul. Nowy Świat 6/12, wejście A-D, poziom -1) UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI.

W dwóch jej panelach wystąpi Prezes CMSG Pan Paweł Małkiński tj: Prowadzenie listy dostępu oraz Ewolucja cenotwórczości finansowej informacji poufnej.

Pierwszy dzień wydarzenia podzielony będzie na trzy bloki tematyczne. Otwierająca sesja dotyczyć będzie praktycznego stosowania regulacji i możliwości zmian, w ramach której omówimy takie zagadnienia, jak: rewizja MAR z perspektywy ESMA (możliwe zmiany MAR; zakres podmiotów/rynków objętych zmianami; planowany harmonogram działań legislacyjnych), rewizja MAR z perspektywy uczestników rynku (postulaty poszczególnych grup uczestników rynku; możliwy wpływ na koszty/bezpieczeństwo inwestorów; poziom zrozumienia proponowanych rozwiązań) oraz polityka nadzorcza na polskim rynku kapitałowym (stosowane środki nadzorcze; najczęstsze przyczyny sankcji; wnioski wypływające z uzasadnień).

W drugim bloku omówiony zostanie dostęp do ważnych informacji, koncentrując się na kwestiach dotyczących zarządzania informacją w grupie kapitałowej (dostęp do informacji spółek-córek; agregacja danych a powstawanie informacji poufnej; lista dostępu w grupie kapitałowej); przekazywania ważnych informacji wybranym odbiorcom (bankom na potrzeby rozpatrywania wniosków kredytowych; inwestorom na potrzeby due dilligence; większościowemu akcjonariuszowi). Na koniec tej części przedstawiony zostanie case study – prowadzenie listy dostępu (kiedy tworzymy listę; kto powinien być na liście; wady i zalety listy stałego dostępu).

Trzecia sesji spotkania obejmować będzie problematykę transakcji instrumentami powiązanymi z emitentem. Zaproszeni eksperci  omówią nieintuicyjne transakcje menedżerów („nie-transakcje” podlegające notyfikacji; programy akcji/opcji menedżerskich; transakcje warunkowe jako informacja poufna), a na koniec pierwszego dnia zaprezentują dokonywanie transakcji menedżerów/osób powiązanych (nowy mechanizm raportowania; definiowanie okresów zamkniętych; transakcje osób powiązanych w okresach zamkniętych).

Struktura drugiego dnia Forum będzie podobna i składać się będzie z trzech bloków tematycznych. W pierwszym module omówione zostaną nowe rodzaje informacji poufnej.

W drugim bloku (opóźnianie publikacji informacji o prowadzonych negocjacjach) prelegenci przeanalizują brak opóźnienia informacji o negocjacjach  (negocjacje mało ważne stają się bardzo ważne; negocjacje były mało ważne, ale rynek ocenił jako bardzo ważne; możliwe konsekwencje braku opóźnienia) oraz opóźnienie informacji o negocjacjach (pomyślne zakończenie negocjacji; negocjacje bardzo ważne stają się mało ważne; rozmycie się negocjacji).

W ostatniej części poruszone zostanie zagadnienie związane z podnoszeniem poziomu przejrzystości.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora:

https://seg.org.pl/pl/ix-forum-cenotworczosci-seg-zarzadzanie-informacja-poufna-transmisja-online

Czytaj więcej

Konferencja regionalna SEG: Poznań 29 października 2019 r.

Dodano 01-08-2019

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Capital Market Solutions Group mają przyjemność zaprosić na „Konferencję regionalną SEG”, która odbędzie się 29 października 2019 roku w Poznaniu.

W pierwszej części spotkania prelegenci omówią praktykę nadzorczą MAR (zmiany organizacyjne i funkcjonalne UKNF; postępowania i sankcje administracyjne; czynniki wpływające na wysokość sankcji) oraz trudne informacje poufne (negocjacje kontraktu; finansowa informacja poufna; proces decyzyjny w grupie kapitałowej).

W dalszej kolejności zaproszeni eksperci zaprezentują nowe zasady oferowania (proces emisji obligacji; wyjątki prospektowe; crowdfunding), a następnie dyskutować będą na temat ujawnień w zakresie klimatu, a dostęp do źródeł finansowania (Wytyczne KE dot. zagadnień klimatu; klasyfikacja działalności zrównoważonej i niezrównoważonej; biznesowe implikacje nowych regulacji).

Trzecia część konferencji rozpocznie się debatą dotyczącą nowych ujawnień wynikających z dyrektywy o prawach akcjonariusza (polityka wynagrodzeń; raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi; dostęp do struktury akcjonariatu). Na koniec zajmiemy się problematyką związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych (zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego; staranność w wyborze i staranność w nadzorze; środki zapobiegawcze i sankcje).

Wydarzenie skierowane jest do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządu spółek giełdowych.

Szczegółowe informacje oraz formularz zapisu dostępne są na stronie:

https://seg.org.pl/pl/konferencja-regionalna-seg-poznan-0

 

Czytaj więcej

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880