Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to droga rozwoju społeczno-gospodarczego zharmonizowanego ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem, prowadzona w oparciu o odpowiednią kulturę i standardy korporacyjne. Idea zrównoważonego rozwoju zakłada umiejętne korzystanie z zasobów (społecznych, ludzkich lub zasobów ziemi) tak, aby mogły być one również wykorzystywane przez kolejne pokolenia w przyszłości. Wdrożenie zrównoważonego rozwoju wymaga implementacji elementów ESG do strategii korporacyjnej.

W niedalekiej przyszłości tzw. zrównoważone finansowanie, kierowane będzie na podmioty rozwijające się w sposób zrównoważony, a więc uwzględniający w swojej strategii elementy ESG, w tym proces dekarbonizacji, działające zgodnie z taksonomią oraz prowadzące rzeczową i rzetelną sprawozdawczość niefinansową w oparciu o obowiązujące przepisy, standardy i wytyczne.

Zrównoważonemu rozwojowi służy zrównoważona działalność gospodarcza, co oznacza, że w ramach prowadzenia takiej działalności uwzględniany jest jej wpływ nie tylko na środowisko naturalne ale również na otoczenie, w którym działalność jest prowadzona, przez co należy rozumieć m.in. kwestie poszanowania praw pracowniczych, czy też wpływ na lokalną społeczność.

Ważnym elementem staje się zatem koszt środowiskowy oraz społeczny działalności gospodarczej – nie uwzględniany w tradycyjnej analizie biznesowej. Aby działalność gospodarcza mogła zostać uznana za zrównoważoną, powinna spełniać określone w ramach ESG kryteria we wszystkich 3 obszarach ESG.

Rozróżnienie wspomnianych aspektów „E”, „S” oraz „G” jest istotne. W aktualnie toczącej się debacie poświęca się uwagę przede wszystkim kwestiom zmiany klimatu oraz nadmiernej emisji dwutlenku węgla. Nie można jednak pomijać innych niż klimatycznych kwestii środowiskowych, jak np. ochrona bioróżnorodności, oszczędna gospodarka zasobami wodnymi, kwestii społecznych, np. tzw. luki płacowej, ani kwestii z zakresu ładu korporacyjnego.

CMSG podejmuje skoordynowane działania w zakresie wdrażania zrównoważonego rozwoju, od analizy działalności pod kątem wymogów Taksonomii, wsparcia w aktualizacji strategii korporacyjnej pod kątem wdrażania ESG w tym dekarbonizacji, obliczania śladu węglowego dla zakresów 1 – 3, wspieraniu procesów sprawozdawczości niefinansowej zgodnie z obowiązującymi standardami (w tym GRI), wytycznymi oraz przepisami.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880