ESEF

ESEF to projekt mający na celu wdrożenie systemu „cyfrowego” raportowania danych finansowych emitentów z rynku regulowanego na poziomie całej UE. Nowy wymóg będzie nakładał na wszystkich emitentów z rynków regulowanych UE obowiązek publikowania sprawozdań finansowych w ściśle określonym elektronicznym formacie zgodnym z określonymi wytycznymi technicznymi – format ten obejmował będzie technologię tzw. iXBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language).

Obowiązek ten wynika z opublikowanego w dniu 29 maja 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenia nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania. Zgodnie z nowymi wymogami:

 • wszystkie raporty roczne sporządzane są przez emitentów w formacie XHTML. Raporty te mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej;
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, będące składnikami skonsolidowanych raportów rocznych znakowane są przy użyciu języka znaczników XBRL;
 • znaczniki XBRL powinny być umieszczone w dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL;
 • stosowana taksonomia stanowi rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF;
 • począwszy od 1 stycznia 2020 r. (po zmianie – w odniesieniu do sprawozdań za okres rozpoczynający się od 1 stycznia 2021) podstawowe części sprawozdania finansowego (tj. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z zysków lub strat i całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, znakowane są szczegółowo.
 • Ponadto począwszy od 1 stycznia 2022 r. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego znakowana jest zbiorowo.

Mając powyższe na uwadze CMSG oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie wdrażania ESEF. Obejmuje to:

 • transfer know-how w postaci szkolenia i warsztatów oraz konsultacji bieżących,
 • wsparcie w wyborze właściwego dostawcy oprogramowania i/lub oprogramowania – preferowany, sprawdzony i polecany przez nas podmiot to popularna wśród emitetnów firma AppTrend Sp. z o.o., z którym to partnerem mieliśmy już przyjemność skutecznie, tj. z pozytywną walidacją KNF i przy satysfakcji klientów, sporządzać i publikować sprawozdania w nowym formacie,
 • wykonanie czynności merytorycznych związanych z dostosowaniem sprawozdań finansowych do taksonomii,
 • wykonanie czynności technicznych związanych z otagowaniem, tj. oznaczeniem sprawozdań,
 • nadzór merytoryczny nad dostawcą oprogramowania.
 • Wsparcie w procesie publikacji i walidacji sprawozdań.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w powyższym zakresie. Rekomendujemy rozpoczęcie ewentualnej współpracy już w IV kwartale 2021 r.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880