Sprawozdawczość ESG

Aktualnie obowiązujący wymóg raportowania zagadnień w obszaru ESG wynika z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wymogi te z kolei wynikają z implementacji do krajowego reżimu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (dyrektywa NFRD). Sprawozdawczość emitentów w obszarze ESG uwzględnia wymogi Ustawy o rachunkowości ale również wytycznych raportowania sporządzonych przez Komisję Europejską dotyczące odpowiednio generalnych zasad raportowania informacji niefinansowych (wytyczne z 2017 roku) oraz wytyczne dotyczące ujawnień informacji nt. zagadnień klimatycznych (wytyczne z 2019 roku). Niezależnie od powyższych wytycznych praktyką jest wykorzystanie w raportowaniu zagadnień z obszaru ESG uznanych standardów raportowania niefinansowego jakimi są w szczególności standardy GRI czy też SIN. Standardy te zawierają szereg precyzyjnie wskazanych wymogów ujawnień obejmujących zarówno informacje opisowe jak i dane liczbowe charakteryzujące obszary niefinansowe.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt Dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (tzw. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD). Dyrektywa ta zastąpi obecną dyrektywę dotyczącą  ujawniania informacji niefinansowych (NFRD 2014/95/EU). Dyrektywa CSRD została ogłoszona jako element kompleksowego pakietu zmian legislacyjnych na rzecz zrównoważonych inwestycji, których zadaniem jest osiągniecie celu jakim jest neutralności klimatyczna UE do 2050 roku.

Nowa dyrektywa znacznie rozszerzy katalog podmiotów zobowiązanych do raportowania zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju. Projekt dyrektywy przewiduje wprowadzenie od 2023 roku obowiązku raportowania zagadnień z obszaru ESG przez wszystkie spółki (publiczne i prywatne) mające powyżej 250 pracowników, bez względu na to czy są notowane czy nie, a trzy lata później obowiązku dla wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym, zatrudniających powyżej 10 pracowników. Raportowanie w obszarze ESG będzie odbywało się zgodnie z jednolitym europejskim standardem raportowania, który aktualnie pozostaje w toku projektowania przez tzw. European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Warto mieć na uwadze, iż trwające aktualnie prace legislacyjne, w tym w obszarze obowiązków raportowania, dążą do maksymalnej spójności wymogów raportowania w ramach CSRD,  Rozporządzenia SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), dotyczącego ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych oraz Rozporządzenia ws. taksonomii (Taksonomia UE).

CMSG ma przyjemność już piąty rok z rzędu wspierać emitentów giełdowych w sporządzaniu sprawozdań niefinansowych. Nasz wkład w rozwój sprawozdawczości niefinansowej został doceniony przez Ministerstwo Finansów, które sporządzając w 2019 r. dokument pn. „Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki” kilkukrotnie wymieniło klientów CMSG, jako przykład dobrych praktyk, w czym upatrujemy duży sukces biorąc w szczególności pod uwagę, że Ministerstwo Finansów poddało pod analizę pierwsze z raportów niefinansowych sporządzonych zgodnie z wymogami znowelizowanej w 2017 r. ustawy o rachunkowości.

Nasze wsparcie w tym obszarze obejmuje m.in.:

  • identyfikacja wymogów prawnych względem każdego klienta, w szczególności w zakresie wymogów charakterystycznych/unikatowych, np. branżowych,
  • identyfikacja miejsc powstawania oraz rodzaju danych,
  • opracowanie wskaźników oraz metodologii w tym kryteriów istotności,
  • przygotowanie rozwiązań na potrzeby agregacji informacji niefinansowych – zarówno liczbowych jak i opisowych,
  • koordynacja procesu agregacji informacji niefinansowych,
  • analiza danych oraz konwersja do formy sprawozdawczej, przygotowanie merytoryczne raportu niefinansowego
  • projektowanie zakresu i układu treści sprawozdań niefinansowych,
  • wedle życzenia klienta – aranżacja i nadzór nad pracami graficznymi.

Zapraszamy do współpracy.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880