Taksonomia UE

Przez pojęcie taksonomii w kontekście zrównoważonego rozwoju należy rozumieć zestaw kryteriów, których spełnienie oznacza, że daną działalność można uznać za zrównoważoną pod względem środowiskowym. Z uwagi na powyższe zagadnienie Taksonomii oraz określonych w niej celów dla każdej ze spółek będzie istotne między innymi w kontekście aktualizacji strategii.

Ocenie według kryteriów określonych w taksonomii podlega działalność gospodarcza i to o tej działalności można powiedzieć, że jest ona zrównoważona pod kątem środowiskowym albo, że taka nie jest. Działalność podlega oznaczeniu za pomocą europejskiego systemu klasyfikacji NACE, którego odpowiednikiem polskim jest PKD. Na tej podstawie można oznaczyć, w jakim stopniu cała działalność określonej spółki lub innego rodzaju podmiotu jest zrównoważona, następnie zaś dopiero na tej podstawie możliwa jest ocena stopnia zrównoważenia środowiskowego produktu/ procesu.

Celem taksonomii jest przede wszystkim – podobnie jak w przypadku ujawnień – zapewnienie porównywalności. Klient/inwestor stojący przed dokonaniem wyboru pomiędzy dwoma produktami finansowymi (papierami wartościowymi) deklarującymi realizowanie celów klimatycznych, ale w różnym stopniu, będzie dzięki taksonomii wiedział, że sposób realizacji tych celów został określony według takich samych zasad – dzięki temu dane będzie mógł porównać. Ponadto, stosowanie taksonomii ma na celu identyfikowanie oraz eliminowanie produktów finansowych, które co prawda poświęcone są inicjatywom wspierającym transformację klimatyczną i jako takie są sprzedawane, ale które mogą w inny sposób szkodzić środowisku. Celem taksonomii jest zatem uwzględnienie kwestii środowiskowych w sposób kompleksowy oraz zapewnienie wyeliminowania „dwulicowych” inwestycji.

W taksonomii wyróżniono sześć celów środowiskowych:

 • Łagodzenie zmian klimatu
 • Dostosowanie do zmian klimatu
 • Zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
 • Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów

Działalność gospodarcza musi spełniać cztery wymagania, aby się zakwalifikować, jako realizująca jeden z ww. celów:

 • Zapewniać znaczący wkład do co najmniej jednego z sześciu powyższych celów środowiskowych;
 • Wykazywać „brak znaczącej szkody” dla innych celów środowiskowych;
 • Zgodność z kryteriami technicznymi;
 • Zgodność z minimalnymi gwarancjami dotyczącymi zabezpieczenia społecznego i zarządzania.

Ogólnoeuropejski system klasyfikacji oznacza, że ​​mamy jednolity i zharmonizowany sposób ustalania jakie działania gospodarcze można uznać za zrównoważone. Jest to niezbędne, aby UE mogła stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem do 2050 r.

Jakie rodzaje działalności będą się kwalifikować do tego systemu klasyfikacji?

Uznaje się trzy różne rodzaje działalności gospodarczych zrównoważonych środowiskowo:

 • działalności, które same w sobie przyczyniają się znacząco do jednego z sześciu celów środowiskowych,
 • działalności przejściowe: czyli takie, dla których nie ma wykonalnych pod względem technologicznym i ekonomicznym alternatywnych rozwiązań niskoemisyjnych, ale które wspierają przejście do gospodarki neutralnej dla klimatu w sposób zgodny ze ścieżką ograniczania wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu przedindustrialnego, na przykład poprzez stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych,
 • działalności umożliwiające: działania, które umożliwiają innym działaniom wniesienie znaczącego wkładu w realizację jednego lub większej liczby celów, o ile działalność ta:
 • nie prowadzi do zablokowania w aktywach, które podważają długoterminowe cele środowiskowe, biorąc pod uwagę ekonomiczny okres użytkowania tych aktywów;
 • ma znaczący pozytywny wpływ na środowisko na podstawie cyklu życia.

Niektóre rodzaje działalności gospodarczych, pod pewnymi warunkami, można uznać za zrównoważone środowiskowo zgodnie z taksonomią, jeśli spełniają szereg warunków:

 • Ich poziomy emisji gazów cieplarnianych odpowiadają najlepszym wynikom w danym sektorze lub przemyśle.
 • Nie mogą utrudniać opracowywania i wdrażania alternatyw niskoemisyjnych.
 • Nie mogą prowadzić do zablokowania w aktywach o wysokiej emisji dwutlenku węgla, biorąc pod uwagę ekonomiczny okres użytkowania tych aktywów.
 • Techniczne kryteria dla tych działalności będą musiały zapewnić, że te działalności przejściowe będą miały wiarygodną ścieżkę do neutralności klimatycznej.

Koncepcja „działalności przejściowych” jest stosowana w odniesieniu do celu łagodzenia zmian klimatu.

Przygotowanie się do stosowania taksonomii, w którym wspiera CMSG obejmuje m.in. następujące aktywności:

 • Identyfikacja zielonych aktywności wskazanych w ramach aktów delegowanych publikowanych przez KE / odniesienie się do kodów NACE (identyfikacja rodzajów działalności, które są ujęte w Taksonomii oraz weryfikacja, czy dla każdej zidentyfikowanej działalności spełnia ona kryteria ujęte w Taksonomii)
 • Dostosowanie wewnętrznych systemów zbierania danych dotyczących aktywności (na potrzeby ujawnień w sprawozdaniach niefinansowych),
 • Identyfikowanie obrotu, nakładów inwestycyjnych (capex), wydatków operacyjnych (opex) w zakresie zielonych aktywności,
 • Przeprowadzenie oceny pod katem technicznych kryteriów klasyfikacji,
 • Weryfikacja pod kątem wyrządzania szkody pozostałym celom i zapewnienia minimalnych standardów bezpieczeństwa oraz standardów socjalnych,
 • Zdefiniowanie wskaźników dotyczących zielonych aktywności,
 • Opracowanie metodyki sporządzania dokumentacji i kalkulacji, analiza danych,
 • Analiza strategii pod kątem luk (rekomendowane obszary zmian),
 • Prezentacja danych w ramach sprawozdawczości za 2021 (odrębne zagadnienie).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

CAPITAL MARKET SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Adres:
01-211 Warszawa,
ul. M. Kasprzaka 7/2
Tel. (22) 127-58-10
e-mail: biuro@cmsg.pl

NIP: 7010485103
KRS: 0000558880